ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,204 1,204 124 124 1,328 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 658 658 39 39 697 697
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 2 2 54 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 69 69 2 2 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 9 9 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 353 353 8 8 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 14 1 1 15 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 1 1 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 81 81 16 16 97 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 295 295 49 49 344 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 274 49 49 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 36 36 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 66 66 23 23 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 185 185 13 13 198 198
รวมทั้งหมด 1,204 1,204 124 124 1,328 1,328