ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 95 95 99 99 194 194
วิทยาศาสตร์ 76 76 42 42 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 3 3 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 70 39 39 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 19 19 57 57 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 3 4 4 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 16 53 53 69 69
รวมทั้งหมด 95 95 99 99 194 194