ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 106 186 292 66 525 591 172 711 883
บริหารธุรกิจ 106 115 221 66 244 310 172 359 531
บธ.บ.การจัดการ 83 83 194 194 277 277
บธ.บ.การตลาด 32 32 50 50 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 106 106 66 66 172 172
บัญชี 47 47 233 233 280 280
บช.บ.การบัญชี 47 47 233 233 280 280
ศิลปศาสตร์ 24 24 48 48 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 48 48 72 72
รวมทั้งหมด 106 186 292 66 525 591 172 711 883