ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 107 143 80 286 366 116 393 509
บริหารธุรกิจ 36 95 131 80 236 316 116 331 447
ปวส.การจัดการ 25 25 56 56 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 32 32 57 57
บธ.บ.การจัดการ 45 45 148 148 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 36 80 80 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 12 12 47 47 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 47 47 59 59
รวมทั้งหมด 36 107 143 80 286 366 116 393 509