ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 593 593 366 366 959 959
พืชศาสตร์ 134 134 101 101 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 13 13 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 115 115 88 88 203 203
วิทยาศาสตร์ 57 57 28 28 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 57 28 28 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 210 210 160 160 370 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 16 16 33 33
ปวส.ประมง 16 16 7 7 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 114 114 113 113 227 227
วท.บ.ประมง 63 63 24 24 87 87
อุตสาหกรรมเกษตร 192 192 77 77 269 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 76 76 1 1 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 5 5 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 64 64 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 8 7 7 15 15
รวมทั้งหมด 593 593 366 366 959 959