ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 358 358 14 14 372 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 274 14 14 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 98 98 7 7 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 5 5 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 2 2 97 97
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 358 358 14 14 372 372