ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 462 1,057 1,519 250 3,502 3,752 712 4,559 5,271
บริหารธุรกิจ 462 781 1,243 250 1,909 2,159 712 2,690 3,402
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
ปวส.การตลาด 17 17 56 56 73 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 76 76 177 177 253 253
บธ.บ.การจัดการ 249 249 650 650 899 899
บธ.บ.การตลาด 300 300 544 544 844 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 135 135 452 452 587 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 462 462 250 250 712 712
บัญชี 141 141 1,118 1,118 1,259 1,259
ปวส.การบัญชี 14 14 103 103 117 117
บช.บ.การบัญชี 127 127 1,015 1,015 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 135 135 475 475 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 91 91 356 356 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 44 44 119 119 163 163
รวมทั้งหมด 462 1,057 1,519 250 3,502 3,752 712 4,559 5,271