ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,079 4,079 589 589 4,668 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 391 391 117 117 508 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 94 68 68 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 187 187 41 41 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 108 7 7 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 944 944 97 97 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 23 1 1 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 94 48 48 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 522 522 11 11 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 156 156 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 59 59 36 36 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,513 1,513 135 135 1,648 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 4 4 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 141 141 18 18 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 477 29 29 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 392 392 48 48 440 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 94 12 12 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 289 22 22 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 437 437 109 109 546 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 71 71 55 55 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 366 366 54 54 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 794 794 131 131 925 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 12 12 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 270 270 80 80 350 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 122 122 2 2 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 213 213 37 37 250 250
รวมทั้งหมด 4,079 4,079 589 589 4,668 4,668