ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 290 16 306 131 70 201 421 86 507
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 257 16 273 71 70 141 328 86 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 47 46 46 93 93
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 16 70 70 86 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 210 25 25 235 235
สหวิทยาการ 33 33 60 60 93 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25 25 54 54 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 8 8 6 6 14 14
รวมทั้งหมด 290 16 306 131 70 201 421 86 507