ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 122 230 352 103 1,121 1,224 225 1,351 1,576
บริหารธุรกิจ 122 150 272 103 564 667 225 714 939
ปวส.การจัดการ 23 23 94 94 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 38 38 63 63
ปวส.การตลาด 8 8 36 36 44 44
บธ.บ.การจัดการ 61 61 275 275 336 336
บธ.บ.การตลาด 33 33 121 121 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 122 122 103 103 225 225
บัญชี 43 43 408 408 451 451
ปวส.การบัญชี 2 2 61 61 63 63
บช.บ.การบัญชี 41 41 347 347 388 388
ศิลปศาสตร์ 37 37 149 149 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 98 98 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 51 51 63 63
รวมทั้งหมด 122 230 352 103 1,121 1,224 225 1,351 1,576