ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 445 445 323 323 768 768
พืชศาสตร์ 172 172 90 90 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 75 75 29 29 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 87 87 52 52 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 103 103 66 66 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 10 10 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 78 56 56 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 136 136 74 74 210 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5 10 10
ปวส.ประมง 7 7 1 1 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 85 85 60 60 145 145
วท.บ.ประมง 39 39 8 8 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 34 34 93 93 127 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 23 86 86 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 7 7 6 6 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 445 445 323 323 768 768