ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 577 577 3 3 580 580
วิศวกรรมเครื่องกล 200 200 200 200
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 220 220 3 3 223 223
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 2 2 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 174 174 1 1 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 127 127 127 127
รวมทั้งหมด 577 577 3 3 580 580