ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,818 1,818 280 280 2,098 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 235 235 22 22 257 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 100 100 7 7 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 12 12 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 117 117 3 3 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 364 364 4 4 368 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 218 4 4 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 599 599 110 110 709 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 39 18 18 57 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 62 7 7 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 7 7 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 214 32 32 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 126 22 22 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 24 24 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 290 88 88 378 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 22 22 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 214 66 66 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 330 330 56 56 386 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 4 4 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 50 50 253 253
รวมทั้งหมด 1,818 1,818 280 280 2,098 2,098