ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 86 104 190 64 499 563 150 603 753
บริหารธุรกิจ 86 59 145 64 243 307 150 302 452
บธ.บ.การจัดการ 41 41 196 196 237 237
บธ.บ.การตลาด 18 18 47 47 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 86 64 64 150 150
บัญชี 28 28 205 205 233 233
บช.บ.การบัญชี 28 28 205 205 233 233
ศิลปศาสตร์ 17 17 51 51 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 86 104 190 64 499 563 150 603 753