ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 286 286 145 145 431 431
พืชศาสตร์ 96 96 28 28 124 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 12 12 2 2 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 79 79 26 26 105 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 59 29 29 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 59 29 29 88 88
วิทยาศาสตร์ 56 56 25 25 81 81
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 4 4 17 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 42 42 17 17 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 67 67 33 33 100 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 19 19 65 65
วท.บ.ประมง 15 15 7 7 22 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 4 4 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 30 30 38 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 28 28 34 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 286 286 145 145 431 431