ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 427 991 1,418 235 3,239 3,474 662 4,230 4,892
บริหารธุรกิจ 427 732 1,159 235 1,784 2,019 662 2,516 3,178
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
ปวส.การตลาด 17 17 46 46 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 167 167 238 238
บธ.บ.การจัดการ 234 234 628 628 862 862
บธ.บ.การตลาด 291 291 520 520 811 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 115 115 393 393 508 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 427 427 235 235 662 662
บัญชี 129 129 993 993 1,122 1,122
ปวส.การบัญชี 12 12 101 101 113 113
บช.บ.การบัญชี 117 117 892 892 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 130 130 462 462 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 88 88 345 345 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 42 117 117 159 159
รวมทั้งหมด 427 991 1,418 235 3,239 3,474 662 4,230 4,892