ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,730 3,730 557 557 4,287 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 371 371 111 111 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 66 66 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 173 38 38 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 6 6 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 860 860 87 87 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 17 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 46 46 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 482 482 7 7 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 48 33 33 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,389 1,389 132 132 1,521 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 4 4 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 75 75 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 131 131 20 20 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 426 426 29 29 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 364 364 44 44 408 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 85 11 11 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 267 267 22 22 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 405 405 104 104 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 70 55 55 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 335 335 49 49 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 705 705 123 123 828 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 60 12 12 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 242 242 73 73 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 198 37 37 235 235
รวมทั้งหมด 3,730 3,730 557 557 4,287 4,287