ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,730 3,730 557 557 4,287 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 860 860 87 87 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 46 46 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 48 33 33 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 17 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 482 482 7 7 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,564 1,564 171 171 1,735 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 75 75 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 4 4 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 131 131 20 20 151 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 85 11 11 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 364 364 44 44 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 426 426 29 29 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 267 267 22 22 289 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 173 38 38 211 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 498 498 170 170 668 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 66 66 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 70 55 55 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 335 335 49 49 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 808 808 129 129 937 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 60 12 12 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 198 37 37 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 242 242 73 73 315 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 6 6 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 84 1 1 85 85
รวมทั้งหมด 3,730 3,730 557 557 4,287 4,287