ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 274 16 290 125 69 194 399 85 484
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 243 16 259 67 69 136 310 85 395
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 42 43 43 85 85
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 16 69 69 85 85
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 201 201 24 24 225 225
สหวิทยาการ 31 31 58 58 89 89
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 24 24 52 52 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 7 7 6 6 13 13
รวมทั้งหมด 274 16 290 125 69 194 399 85 484