ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 173 263 90 1,006 1,096 180 1,179 1,359
บริหารธุรกิจ 90 110 200 90 522 612 180 632 812
ปวส.การจัดการ 16 16 92 92 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 36 36 54 54
ปวส.การตลาด 2 2 35 35 37 37
บธ.บ.การจัดการ 47 47 249 249 296 296
บธ.บ.การตลาด 27 27 110 110 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 90 90 180 180
บัญชี 32 32 369 369 401 401
ปวส.การบัญชี 2 2 53 53 55 55
บช.บ.การบัญชี 30 30 316 316 346 346
ศิลปศาสตร์ 31 31 115 115 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 72 72 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 43 43 53 53
รวมทั้งหมด 90 173 263 90 1,006 1,096 180 1,179 1,359