ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 110 135 245 137 1,037 1,174 247 1,172 1,419
บริหารธุรกิจ 110 75 185 137 463 600 247 538 785
ปวส.การจัดการ 4 4 87 87 91 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 26 82 82 108 108
บธ.บ.การจัดการ 20 20 196 196 216 216
บธ.บ.การตลาด 25 25 98 98 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 110 110 137 137 247 247
บัญชี 27 27 406 406 433 433
ปวส.การบัญชี 2 2 56 56 58 58
บช.บ.การบัญชี 25 25 350 350 375 375
ศิลปศาสตร์ 33 33 168 168 201 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 65 65 75 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 23 23 103 103 126 126
รวมทั้งหมด 110 135 245 137 1,037 1,174 247 1,172 1,419