ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,769 1,769 279 279 2,048 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 451 451 7 7 458 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 4 4 221 221
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 88 3 3 91 91
วิศวกรรมไฟฟ้า 680 680 116 116 796 796
ปวส.ไฟฟ้า 62 62 7 7 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 39 18 18 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 7 7 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 126 22 22 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 214 32 32 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 25 25 148 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 5 5 87 87
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 290 88 88 378 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 22 22 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 214 66 66 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 348 348 68 68 416 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 4 4 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 50 50 253 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 12 12 30 30
รวมทั้งหมด 1,769 1,769 279 279 2,048 2,048