ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,769 1,769 279 279 2,048 2,048
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 188 188 20 20 208 208
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 5 5 87 87
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 12 12 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 88 3 3 91 91
วิศวกรรมเครื่องกล 363 363 4 4 367 367
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 4 4 221 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 598 598 111 111 709 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 39 18 18 57 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 62 7 7 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 7 7 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 214 32 32 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 126 22 22 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 25 25 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 290 88 88 378 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 22 22 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 214 66 66 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 330 330 56 56 386 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 4 4 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 50 50 253 253
รวมทั้งหมด 1,769 1,769 279 279 2,048 2,048