ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 53 53 9 9 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 53 53 9 9 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 53 53 9 9 62 62
รวมทั้งหมด 53 53 9 9 62 62