ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 104 191 64 499 563 151 603 754
บริหารธุรกิจ 87 59 146 64 243 307 151 302 453
บธ.บ.การจัดการ 41 41 196 196 237 237
บธ.บ.การตลาด 18 18 47 47 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 64 64 151 151
บัญชี 28 28 205 205 233 233
บช.บ.การบัญชี 28 28 205 205 233 233
ศิลปศาสตร์ 17 17 51 51 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 87 104 191 64 499 563 151 603 754