ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 466 466 307 307 773 773
พืชศาสตร์ 106 106 91 91 197 197
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 15 15 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 92 76 76 168 168
วิทยาศาสตร์ 42 42 15 15 57 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 15 15 57 57
สัตวศาสตร์และประมง 180 180 147 147 327 327
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 15 15 32 32
ปวส.ประมง 11 11 6 6 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 100 100 103 103 203 203
วท.บ.ประมง 52 52 23 23 75 75
อุตสาหกรรมเกษตร 138 138 54 54 192 192
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 53 53 1 1 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 5 5 7 7
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 47 47 61 61
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 67 67 67 67
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 1 1 3 3
รวมทั้งหมด 466 466 307 307 773 773