ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 305 305 14 14 319 319
วิศวกรรมเครื่องกล 155 155 3 3 158 158
ปวส.ช่างยนต์ 73 73 1 1 74 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 82 82 2 2 84 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 7 7 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 7 7 91 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 4 4 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 4 4 70 70
รวมทั้งหมด 305 305 14 14 319 319