ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 414 961 1,375 232 3,184 3,416 646 4,145 4,791
บริหารธุรกิจ 414 707 1,121 232 1,751 1,983 646 2,458 3,104
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
ปวส.การตลาด 17 17 45 45 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 164 164 230 230
บธ.บ.การจัดการ 224 224 618 618 842 842
บธ.บ.การตลาด 283 283 504 504 787 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 113 113 390 390 503 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 414 414 232 232 646 646
บัญชี 127 127 980 980 1,107 1,107
ปวส.การบัญชี 12 12 99 99 111 111
บช.บ.การบัญชี 115 115 881 881 996 996
ศิลปศาสตร์ 127 127 453 453 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 85 85 337 337 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 42 116 116 158 158
รวมทั้งหมด 414 961 1,375 232 3,184 3,416 646 4,145 4,791