ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 191 9 200 99 44 143 290 53 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 162 9 171 41 44 85 203 53 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 133 16 16 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 44 44 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 25 25 54 54
สหวิทยาการ 29 29 58 58 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 23 23 52 52 75 75
รวมทั้งหมด 191 9 200 99 44 143 290 53 343