ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 88 173 261 89 1,004 1,093 177 1,177 1,354
บริหารธุรกิจ 88 111 199 89 521 610 177 632 809
ปวส.การจัดการ 16 16 92 92 108 108
ปวส.การตลาด 2 2 35 35 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 19 36 36 55 55
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 88 89 89 177 177
บธ.บ.การจัดการ 47 47 248 248 295 295
บธ.บ.การตลาด 27 27 110 110 137 137
บัญชี 31 31 368 368 399 399
ปวส.การบัญชี 2 2 53 53 55 55
บช.บ.การบัญชี 29 29 315 315 344 344
ศิลปศาสตร์ 31 31 115 115 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 72 72 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 43 43 53 53
รวมทั้งหมด 88 173 261 89 1,004 1,093 177 1,177 1,354