ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 107 130 237 122 934 1,056 229 1,064 1,293
บริหารธุรกิจ 107 73 180 122 361 483 229 434 663
ปวส.การจัดการ 3 3 29 29 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 38 38 51 51
บธ.บ.การจัดการ 23 23 199 199 222 222
บธ.บ.การตลาด 34 34 95 95 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 107 107 122 122 229 229
บัญชี 21 21 386 386 407 407
ปวส.การบัญชี 1 1 34 34 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 352 352 372 372
ศิลปศาสตร์ 36 36 187 187 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 80 80 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 107 107 134 134
รวมทั้งหมด 107 130 237 122 934 1,056 229 1,064 1,293