ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,887 1,887 335 335 2,222 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 266 266 26 26 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 13 13 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 389 389 5 5 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 218 4 4 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 590 590 129 129 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 42 22 22 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 13 13 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 49 10 10 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 211 211 35 35 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 143 29 29 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 20 20 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 327 327 94 94 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 24 24 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 70 70 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 315 315 81 81 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 61 61 4 4 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 181 181 71 71 252 252
รวมทั้งหมด 1,887 1,887 335 335 2,222 2,222