ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,887 1,887 335 335 2,222 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 494 494 9 9 503 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 218 4 4 222 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 709 709 138 138 847 847
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 13 13 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 42 22 22 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 49 10 10 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 143 29 29 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 211 211 35 35 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 20 20 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 9 9 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 327 327 94 94 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 24 24 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 70 70 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 357 357 94 94 451 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 61 61 4 4 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 181 181 71 71 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 13 13 55 55
รวมทั้งหมด 1,887 1,887 335 335 2,222 2,222