ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 70 92 162 57 469 526 127 561 688
บริหารธุรกิจ 70 50 120 57 214 271 127 264 391
บธ.บ.การจัดการ 34 34 168 168 202 202
บธ.บ.การตลาด 16 16 46 46 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 70 57 57 127 127
บัญชี 27 27 200 200 227 227
บช.บ.การบัญชี 27 27 200 200 227 227
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 70 92 162 57 469 526 127 561 688