ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 271 271 149 149 420 420
พืชศาสตร์ 94 94 45 45 139 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 45 45 128 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 56 28 28 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 13 5 5 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 43 23 23 66 66
วิทยาศาสตร์ 48 48 19 19 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 4 4 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38 38 12 12 50 50
สัตวศาสตร์และประมง 61 61 25 25 86 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 47 16 16 63 63
วท.บ.ประมง 11 11 6 6 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 32 32 44 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 28 28 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 271 271 149 149 420 420