ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 68 85 73 224 297 90 292 382
บริหารธุรกิจ 17 55 72 73 192 265 90 247 337
ปวส.การจัดการ 8 8 40 40 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 25 25 39 39
บธ.บ.การจัดการ 33 33 127 127 160 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 73 73 90 90
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 17 68 85 73 224 297 90 292 382