ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 232 232 13 13 245 245
วิศวกรรมเครื่องกล 139 139 139 139
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 2 2 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 2 2 39 39
รวมทั้งหมด 232 232 13 13 245 245