ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 434 996 1,430 190 3,115 3,305 624 4,111 4,735
บริหารธุรกิจ 434 719 1,153 190 1,712 1,902 624 2,431 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 13 30 30 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 169 169 240 240
บธ.บ.การจัดการ 217 217 600 600 817 817
บธ.บ.การตลาด 313 313 546 546 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 102 102 344 344 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 434 434 190 190 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 21 21 24 24
บัญชี 131 131 908 908 1,039 1,039
ปวส.การบัญชี 5 5 46 46 51 51
บช.บ.การบัญชี 126 126 862 862 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 142 142 484 484 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 337 337 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 69 69 147 147 216 216
รวมทั้งหมด 434 996 1,430 190 3,115 3,305 624 4,111 4,735