ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,530 3,530 604 604 4,134 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 825 825 94 94 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 79 79 44 44 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 42 42 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 481 481 7 7 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,425 1,425 200 200 1,625 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 377 377 40 40 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 400 400 29 29 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 213 213 17 17 230 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 160 160 47 47 207 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 468 468 162 162 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 62 62 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 65 56 56 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 312 312 44 44 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 812 812 148 148 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 224 224 40 40 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 282 282 85 85 367 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 77 16 16 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 3,530 3,530 604 604 4,134 4,134