ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,530 3,530 604 604 4,134 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 328 328 125 125 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 62 62 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 160 160 47 47 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 77 16 16 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 825 825 94 94 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 79 79 44 44 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 481 481 7 7 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 42 42 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,265 1,265 153 153 1,418 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 400 400 29 29 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 377 377 40 40 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 213 213 17 17 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 377 377 100 100 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 65 56 56 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 312 312 44 44 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 735 735 132 132 867 867
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 282 282 85 85 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 224 224 40 40 264 264
รวมทั้งหมด 3,530 3,530 604 604 4,134 4,134