ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 254 13 267 116 66 182 370 79 449
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 233 13 246 69 66 135 302 79 381
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 34 44 44 78 78
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 66 66 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 199 199 25 25 224 224
สหวิทยาการ 21 21 47 47 68 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 20 20 42 42 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 254 13 267 116 66 182 370 79 449