ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 75 158 233 88 1,044 1,132 163 1,202 1,365
บริหารธุรกิจ 75 99 174 88 532 620 163 631 794
ปวส.การจัดการ 13 13 76 76 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 33 33
ปวส.การตลาด 5 5 43 43 48 48
บธ.บ.การจัดการ 40 40 268 268 308 308
บธ.บ.การตลาด 30 30 123 123 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 88 88 163 163
บัญชี 32 32 371 371 403 403
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 327 327 355 355
ศิลปศาสตร์ 27 27 141 141 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 88 88 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 53 53 62 62
รวมทั้งหมด 75 158 233 88 1,044 1,132 163 1,202 1,365