ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 254 254 3 3 257 257
วิศวกรรมเครื่องกล 85 85 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 104 104 1 1 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 43 43 1 1 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 2 2 67 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 2 2 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 254 254 3 3 257 257