ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 111 132 243 123 954 1,077 234 1,086 1,320
บริหารธุรกิจ 111 75 186 123 370 493 234 445 679
ปวส.การจัดการ 3 3 33 33 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 42 42 57 57
บธ.บ.การจัดการ 23 23 199 199 222 222
บธ.บ.การตลาด 34 34 96 96 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 111 123 123 234 234
บัญชี 21 21 397 397 418 418
ปวส.การบัญชี 1 1 34 34 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 363 363 383 383
ศิลปศาสตร์ 36 36 187 187 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 80 80 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 107 107 134 134
รวมทั้งหมด 111 132 243 123 954 1,077 234 1,086 1,320