ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,968 1,968 342 342 2,310 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 266 266 26 26 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 13 13 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 4 4 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 396 396 5 5 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 1 1 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 224 4 4 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 606 606 132 132 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 42 22 22 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 10 10 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 143 29 29 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 20 20 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 334 334 98 98 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 82 82 26 26 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 72 72 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 366 366 81 81 447 447
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 4 4 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 220 220 71 71 291 291
รวมทั้งหมด 1,968 1,968 342 342 2,310 2,310