ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 75 99 174 58 513 571 133 612 745
บริหารธุรกิจ 75 52 127 58 215 273 133 267 400
บธ.บ.การจัดการ 35 35 169 169 204 204
บธ.บ.การตลาด 17 17 46 46 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 58 58 133 133
บัญชี 32 32 243 243 275 275
บช.บ.การบัญชี 32 32 243 243 275 275
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 75 99 174 58 513 571 133 612 745