ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 68 85 73 226 299 90 294 384
บริหารธุรกิจ 17 55 72 73 194 267 90 249 339
ปวส.การจัดการ 8 8 41 41 49 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 25 25 39 39
บธ.บ.การจัดการ 33 33 128 128 161 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 73 73 90 90
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 17 68 85 73 226 299 90 294 384