ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 498 498 300 300 798 798
พืชศาสตร์ 101 101 106 106 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 88 88 171 171
เรียนรวม 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 188 188 132 132 320 320
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 28 28 18 18 46 46
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 165 165 47 47 212 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 41 41 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 498 498 300 300 798 798