ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,679 3,679 615 615 4,294 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 338 338 125 125 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 62 62 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 170 170 47 47 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 77 16 16 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 881 881 95 95 976 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 81 44 44 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 509 509 7 7 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 64 64 43 43 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,288 1,288 155 155 1,443 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 124 124 56 56 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 409 409 30 30 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 383 383 41 41 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 53 53 5 5 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 219 219 17 17 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 391 391 103 103 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 65 56 56 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 326 326 47 47 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 781 781 137 137 918 918
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 296 296 86 86 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 252 252 44 44 296 296
รวมทั้งหมด 3,679 3,679 615 615 4,294 4,294