ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 75 167 242 88 1,127 1,215 163 1,294 1,457
บริหารธุรกิจ 75 108 183 88 552 640 163 660 823
ปวส.การจัดการ 13 13 76 76 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 33 33
ปวส.การตลาด 5 5 43 43 48 48
บธ.บ.การจัดการ 49 49 288 288 337 337
บธ.บ.การตลาด 30 30 123 123 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 88 88 163 163
บัญชี 32 32 426 426 458 458
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 382 382 410 410
ศิลปศาสตร์ 27 27 149 149 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 96 96 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 53 53 62 62
รวมทั้งหมด 75 167 242 88 1,127 1,215 163 1,294 1,457