ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 289 289 287 287 576 576
พืชศาสตร์ 121 121 83 83 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 34 34 16 16 50 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 75 75 61 61 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 151 151 112 112 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 6 6 23 23
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 80 87 87 167 167
วท.บ.ประมง 44 44 16 16 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 17 17 92 92 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 82 82 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 289 289 287 287 576 576