ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 355 355 3 3 358 358
วิศวกรรมเครื่องกล 120 120 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 72 72 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 1 1 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 111 2 2 113 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 2 2 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 92 92 92 92
รวมทั้งหมด 355 355 3 3 358 358