ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,922 1,922 334 334 2,256 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 492 492 9 9 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 219 219 4 4 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 4 4 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 711 711 139 139 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 19 19 106 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 10 10 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 320 320 95 95 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 80 80 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 70 70 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 399 399 91 91 490 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 4 4 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 216 216 69 69 285 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
รวมทั้งหมด 1,922 1,922 334 334 2,256 2,256