ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 486 486 299 299 785 785
พืชศาสตร์ 101 101 106 106 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 83 87 87 170 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 42 42 14 14 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 14 14 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 181 181 131 131 312 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 160 160 47 47 207 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 41 41 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 91 91 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 486 486 299 299 785 785